Khắc Bia Mộ không ảnh, Biển mica

 
 
  
  

0902.743.586