Bia Công Giáo - Bia Liệt Sỹ, Biển mica

 
 
  
  

0902.743.586