Khắc Bia Mộ Đôi Có Ảnh - Mẫu Bia Mộ Cụ Ông Cụ Bà - Mẫu 19 đến 20, Biển mica